لینک های دسترسی

ده ها هزار نفر در داکه پايتخت بنگلاديش مظاهره کرده و استعفاي حکومت را  تقاضا کرده اند - 2005-03-02


حدود پنجاه هزار حاميان مخالفين در داکه جهت آ وردن فشار بر حکومت جهت استعفاو انتخابات قبل از وقت جمع شده بودند. اين اجتماع توسط شيخ حسينه رهبر حزب عوامي ليگ رهبري ميشد که خطاب بمردم گفت وي خواهان انتخابات قبل از وقت ميباشد. اعتصاب يا توقف کار بروز ۲۷ ماه مارچ نهمين اعتصاب که توسط اين حزب مخالف اعلام گرديده ،بعد از حمله بمي در ماه جنوري در جريان يک نشست سياسي ميباشد که طي آن يکي از رهبران حزب عوامي ليگ و چهار فعاليتگرکشته شدند. هيچ کسي مسئوليت آن حمله را ادعا نکرد اما مخالفين حکومت را مسئول آن ميداند. حکومت خالده ضيا صدراعظم بنگلاديش از دخالت در آن بم گذراي انکار کرده ودر مورد تحقيقات مستقل در اين قضيه موافقه کرده است . حکومت همچنان تعهد سپرده که تا ختم دوره کارش يعني ختم ۲۰۰۶ برسرقدرت باقي خواهد ماند.

XS
SM
MD
LG