لینک های دسترسی

Breaking News

ايران براي مخفي نگهداشتن پروگرام انکشافي ذروي اش تونلهاي زير زميني  اعمار ميکند. - 2005-03-04


ديپلوماتهايي که در جلسه اداره بين المللي انرژي ذروي در ويانا اشتراک دارند ميگويند که ايران يک سيسيتم تونلهاي عميق زير زميني را براي مخفي ساختن مواد پروگرام انکشاف ذروي اش اعمار ميکند.

ايران گفته است که سعي دارد تاسيسات ذروي رادر مقابل بمهاي تخريبي قوي بنام ( بنکر بستر) وساير سيستمهاي سلاح پيشرفته، غير قابل نفوذ سازد. گزارشها درباره مساعي ايران جهت مستحکم ساختن تاسيسات ذروي اش در جريان جلسه سه روزه اين هفته اداره بين المللي انرژي ذروي در پايتخت اطريش بخش گرديده است .

ايران اعتراف ميکند که به اعمار تونلهاي زير زميني در زير شهر اصفهان در ماه سپتمبر آغاز کرده است تا قابليت مصئونيت و امنيت مواد ذروي را افزايش بخشد. گزارشهاي آژانس خبر رساني اسوشيتد پرس حاکيست که بعضي تونلها قريب يظ کيلومتر زير زمين اعمار شده و از از يک نوع کانکريت تحکيم يافته در آن استفاده شده است .

نماينده امريکا در اداره بين المللي انرژي ذروي به بورد واليان آن اداره گفته که اين پروژه ساختماني، تعهدات تهران را در مورد متوقف ساختن کار انکشاف ذروي آن کشور،تحت شعاع قرار ميدهد.

XS
SM
MD
LG