لینک های دسترسی

Breaking News

افراد مسلح فلسطيني به يک استيشن پليس در کرانه غربي آتش باري کردند. - 2005-03-04


تندروان فلسطيني بيک اسيشن پليس در شهر نابلوس کرانه غربي حمله نموده باعث آتش باري متقابل از جانب پليس فلسطيني گرديدند. شاهدان ميگويند امروز جمعه چند تندرو مواضعي را در خارج يک استشين پليس اشغال کرده و به آتشباري آغاز نمودند ،پليس هم آتشباري متقابله نمود.حد اقل دو نفر زخمي گزارش شده است . اين افراد مسلح از يک گروه کوچک تندرو بنام ال ادوه بودند که با جناح فتم محمود عباس رئيس اداره خودمختار فلسطين ارتباط دارد. در باره اينکه مردن مسلح روي چه موضوعي قهر بوده اند گزارشهاي ضد ونقيضي نشر شده است .يک گزارش مي رساند که يک تندرو براي بازديد از برادر محبوسش اجازه نيافته درحاليکه يک نفر ديگر از پليس نقل قول کرده که گفته اين گروه بخاطري خشمگين بوده که يکي از اعضايش در حاليکه در توقيف پليس بسر ميبرد لت وکوب شده است . واقعه امروز چالشهايي را تحت شعاع قرار مي دهد که محمود عباس بانها مواجه بوده و سعي دارد تندروان را کنترول نموده ونظم و قانون را برقرا سازد.

XS
SM
MD
LG