لینک های دسترسی

Breaking News

يک کميسيون امريکايي ميگويد در باره اسلحه ذروي ايران اطلاعات استخباراتي ندارد. - 2005-03-09


يک هيات ريايست جمهوري ميگويد، اطلاعات استخباراتي امريکا درباره توانايي اسلحه ايران ناکافيست . روزنامه نيويارک تايمز ميگويد اين هيات که در مورد استخبارات امريکا روي انتشار سلاح جهاني تحقيقات ميکند، گزارش طبقه بندي شده اش را در اواخر ماه گذشته به رئيس جمهور بش تقديم کرد. توقع ميرود که اين کميسيون همچنان در باره اطلاعات استخباراتي امريکا روي کورياي شمالي منتقدانه باشد اما روزنامه ميگويد مقامات فقدان اطلاعات در باره توانايي هاي تهران را بخصوص پريشان کننده تعريف ميکند. گزارش حاکيست که نداشتن اطلاعات استخباراتي امريکا درمورد اسلحه تهران، قضاوت مشخص را در باره پروگرام سلاح آن کشور اجازه نميدهد. ايالات متحده ميگويد که ايران سعي دارد بطورم خفي اسلحه ذروي را انکشاف دهد. تهران اصرار داردکه پروگرام ذروي اش براي مقاصد ملکيست. اداره بين المللي انرژي ذروي درباره اين ادعا هاي تهران شک وترديد داشته اما ميگويد ، مدارکي در باره پروگرام سلاح ذروي ايران دردست ندارد.

XS
SM
MD
LG