لینک های دسترسی

محکمه عالي پاکستان محاکمه تجاوز دسته جمعي را بدست خود ميگيرد. - 2005-03-14


محکمه عالي پاکستان ميگويد قضيه تجاوز دسته جمعي را که باعث جنجال هاي قانوني و اجتماعي شده است بدست خود ميگيرد.

مختار مايي سي و سه ساله بامر يک شوراي دهکده منحيث مجازات بخاطر ادعاي معاشقه برادر کوچکش با يک دختر يک قبيله مقتدر، مورد تجاوز دسته جمعي قرار گرفته بود.

يک محکمه ضد دهشت افگني شش مرد متهم را باعدام محکوم کرد. اما بعدتر يک محکمه عليا در شهر ملتان آن حکم را بخاطر فقدان مدارک رد کرد.

هفته گذشته يک محکمه شريعت فدرال، که عالي ترين محکمه اسلامي در پاکستان است بنوبه خود آن حکم را رد نموده گفت محکمه ملتان صلاحيت صدور حکم را درين قضيه ندارد.

بروز دوشنبه محکمه عالي پاکستان در اسلام آباد آن احکام محکمه علياي ملتان و محکمه اسلامي را تعليق کرده و گفت خودش محاکمه را بدست ميگيرد.

XS
SM
MD
LG