لینک های دسترسی

مليون ها انسان در آسيا براي مرض سل تداوي نميشوند. - 2005-03-22


سازمان صحي جهان هشدار ميدهد که هر سال يک مليون نفر در شرق آسيا و حوزه بحرالکاهل بمرض سل مصاب ميشوند و تداوي نميشوند. اين اداره ملل متحد همچنان ميگويد تخمين مناصفه مصابين منطقه اصلاً تشخيص نميشوند. سازمان صحي جهان ميگويد در هر دقيقه در جهان چهار نفر از اثر مرض سل هلاک ميشوند که معادل يک هزار نفر در روز است که بيشتر از هر نوع مرض ساري بشمول ايدز ميباشد. اين اداره ميگويد که علل عمده سرايت مرض سل عدم آگاهي مردم، دسترسي محدود به خدمات صحي و خدمات لابراتواري داراي کيفيت پائين ميباشد. روز پنجشنبه روز متوقف ساختن مرض سل در جهان اعلام گرديده است

XS
SM
MD
LG