لینک های دسترسی

Breaking News

براي والدين شايوو وقت و راه هاي قانوني رو باختتام است. - 2005-03-25


يک قاضي فدرال يک تقاضاي عاجل ديگر والدين تيري شايوو را که مغزش صدمه ديده، براي وصل کردن مجدد تيوپ تغذيه، رد کرده است. والدين تيري شايوو بمقابل اين حکم قاضي استيناف طلب شده اند ولي محاکم استيناف در روزهاي اخير تقاضا هاي مشابه را رد کرده اند. بروز پنجشنبه محکمه عالي ايالات متحده از مداخله در قصيه شايوو خودداري و يک قاضي ديگر در ايالت فلوريدا تقاضاي جب بش، گورنر آن ايالت را مبني بر اخذ کنترول قضيه شايوو توسط حکومت ايالتي رد نمود. تيوپ تغذيه خانم شايوو روز جمعه گذشته قطع گرديد و در حاليکه مبارزات حقوقي بين شوهر و والدين خانم شايوو ادامه دارد، وضع صحي او بدتر ميشود. مايکل شايوو، شوهر تيري شايوو گفته است که خانمش به او گفته بود که نميخواهد بطور مصنوعي زنده نگهداشته شود.

XS
SM
MD
LG