لینک های دسترسی

Breaking News

پاپ جان پال توسط يک تيوپ از راه دماغ تغذيه ميشود. - 2005-03-31


واتيکان ميگويد پاپ جان پال رهبر رومن کاتوليکهاي جهان توسط يک تيوپ از راه بيني مواد غذايي ميگيرد که اين تلاشيست بخاطر بلند بردن مقدار کالوري و کمک در عمليه بطي بهبودي پاپ بعد از عمليات جراحي گلو. اين بيانيه روز چهارشنبه مدت کوتاهي بعد از آنکه پاپ ۸۴ ساله در کلکين محل اقامتش که مشرف به ميدان سنت پييتر است براي آمرزش پيروانش ظاهر شد، نشر گرديد. وقتي پاپ دستش را به عنوان آرامش جمعيت بلند نمود ،با فرياد هاي خوشحالي و کف زردن هاي ممتد مواجه شد اما وقتي يکي از معاونينش مکروفون را در مقابل وي قرارداد، پاپ قادر نبود حرف بزند. بيانيه منتشره امروزي واتيکان اولين راپور رسمي طبي در مورد پاپ ازروز دهم ماه مارچ بدين سو ميباشد، سه روز قبل پاپ متعاقب يک عمليات جراحي گلو از شفاخانه رخصت شده بود.

XS
SM
MD
LG