لینک های دسترسی

Breaking News

سودان از راي گيري در ملل متحد جهت تعقيب قانوني مجرمين جنگي دارفور در محکمه بين المللي جرايم انتقاد کرد. - 2005-04-01


حکومت سودان اقدام شوراي امنيت ملل متحد را در مورد اينکه مظنونين جرايم جنگي در منطقه غربي دارفور را بمحکمه بين المللي جرايم راجع سازد، مورد انتقاد شديد قرار داده است. سودان ميگويد اين قطعنامه منصفانه نبوده و بمساعي صلح در منطقه صدمه وارد ميکند. اما يک گروه شورشيان دارفور ازين اقدام که ديشب با ۱۱ راي بمقابل صفر تصويب شد، ستايش کرد. ايالات متحده که تهديد کرده بود اين قطعنامه پيشنهادي فرانسه را ويتو ميکند، يکي از چهار کشوري بود که راي ممتنع داد. ايالات متحده ميگويد بخاطري طرفدار اين محکمه نيست که ممکن است امريکائيان بنا بانگيزه هاي سياسي هدف تعقيب قانوني اين محکمه قرار گيرند. اما اعضاي شورا در آخرين دقايق در متن قطعنامه سازش کردند، بشمول اعطاي مصونيت به منسوبين ايالات متحده که در سودان خدمت ميکنند و شايد بارتکاب جرايم متهم گردند. اين توافق يک بن بست يک ماهه را روي حساب دهي مرتکبين ادعا شده تصفيه نژادي و جرايم جنگي در دارفور در هم شکست.

XS
SM
MD
LG