لینک های دسترسی

ترکيه از انتخاب يک کرد  بحيث  جمهور عراق  استقبال کرده است . - 2005-04-06


ترکيه با وجود نگراني اش در باره نفوذ روبه افزايش کرد ها در عراق ،از انتخاب جلال طالباني يک سياستمدار کردي بحيث رئيس جمهور عراق استقابل کرده است . عبدالله گل وزير خارجه ترکيهدر جريان يک بازديد از دوبي امرو زچهارشنبه گفت که طالباني يک سياستمدار مجرب است که به وحدت و تماميت ارضي عراق ارج مي گذارد واز دوام حمايت ترکيه از عراق حمايت ميکند. انقره تا زماني نگراني خواهد داشت که افزايش نفوذ کرد ها در عراق جدايي طلبي در جنوبشرق ترکيه را تشويق نکند جايي که يک نفوس بزرگ کرد ها زندگي ميکنند. بيش از ۳۰ هزار نفر عمدتا کرد هادر جريان جنگها بين قواي ترکي و جدايي طلبان در آن منطقه در جريان ۲۵ سال گذشته کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG