لینک های دسترسی

درخواست شارون از بش جهت آورد ن فشار تا پروگرام ذروي اش را متوقف سازد.  - 2005-04-13


ايريل شارون صدراعظم اسرائيل از رئيس جمهوربش تقاضا نموده تا مساعي يي را شدت بخشد تاايران را از انکشاف سلاح ذروي اش منصرف نمايد. مامورين امريکايي واسرائيلي ميگويند که دو رهبر اين موضوع را رو زدوشنبه در جريان ملاقاتشان در مرزعه رئيس جمهور در ايالت تکساس هنگامي مورد بحث قراردادند که شارون تازه ترين اطلاعات واستخبارات اسرائيلي را در مورد پروگرام ذروي ايران به رئيس جمهور تقديم کرد. مامورين امريکايي واسرائيلي مي گويند شارون تاکيد نمود که وقتي ايران بعضي موانع تخنيکي را از ميان بردارد، راه موثري براي متوقف ساختن تهران باقي نمي ماند که بهتدريج سلاح ذروي را اعمار نمايد. با حمايت ايالات متحده، فرانسه ، جرمني و برتانيه به ايران مشوقهاي اقتصادي را در بدل متوقف ساختن فعاليتهاي غني سازي يورانيومش پيشنهاد کرده اند. عمليه غني سازي که براي کوره هاي ذروي ملکي مواد سوخت تهيه ميکند، ايران خواهد توانست از آن مواد براي ساختن اسلحه ذروي استفاده نمايد. ايران اصرار دارد که فعاليتهاي ذروي آن تنهت به مقاصْ صلح آميز است .

XS
SM
MD
LG