لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاي يک جنرال  کمونسنت روس براي اعاده  حيثيت  استالين - 2005-04-16


جنرال زيوگانف رهبر حزب کمونست روسيه خواستار اعاده حيثيت و احترام به ژورزف ستالين ديکتاتورسابق روسيه و همچنان نام سابق ستالينگراد در عوض نام ولفو گراد شده است . زيوگانف در يک گنگره احزاب کمونستي روسيه و دولت هاي سا بق اتحاد شوروي پيشين گفت از ستالين بايد بخاطر زعامت و رهبري او در شکست دادن آلمان نازي و اعمار سوسياليزم احترام بعمل آيد . ستالين يک دوره سي ساله دهشت و ترس در اتحادشوري سابق را رهبري کرد که در آن ميلون ها نفر اعدام ، زنداني ، تبعيد و يا بکار هاي شاقه گماشته شدند . نام ستالينگراد بعد از سال ۱۹۵۶ به ولفو گراد تبديل شد واين در فرصتي دستداد که حزب کمونست روسيه کشيش شخصيت پرستي ستالين و عواقب و نتايج آنرا محکوم کرد .

XS
SM
MD
LG