لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش يونسيف درمورد خلاي تحصيلي بين دختران وپسران . - 2005-04-18


يونسيف ميگويد هرچند خلاي جنسي کسب تحصيل بين دختران وپسران در سرتاسر جهان کمتر شده ميرود، اما تا ۱۱۵ مليون خردسال که اکثريت آنها دختران اند هنوز مکتب نميروند. صندوق وجهي اطفال ملل متحد طي گزارشي امروز دوشنبه ميگويد، آزمايش و ارزيابي سيستم تعليم وتربيه در ۱۸۰ کشور توسط آن موسسۀ جهاني يک خلاي تساوي فرصتهاي مساوي پسران ودختران را در ۱۲۵ کشور دريافته است . گزارش يونيسف تحت عنوان ) پيشرفت براي اطفال( ميگويد در هر ۱۰۰ پسر ۹۶ دختر هنوز اجازه داشته ويا مي توانند شامل ماکتب ابتدايي شوند. معهذا يونسيف ميگويد سه منطقۀ جهان يعني شرق ميانه ، شمال افريقا، جنوب آسيا و مناطق غرب ومرکزي قارۀ افريقا به شکل قابل توجهي درا ين زمنيۀ عقب مانده اند.در يمن ، نايجريا و چاد از هر ۱۰۰ پسر ۷۰ دختربکمتب ميروند. ملل متحد سال ۲۰۱۵ را بحيث شاخص نيل به تساوي کامل جنسي و موجوديت تعليمات ابتدايي جهاني تعين کرده است .

XS
SM
MD
LG