لینک های دسترسی

پاپ بندکت شانزدهم جديدالانتخاب اولين دعاعيه خود را براي جهان و هزاران تن از پيروانش در ميدان سنت پيترز واتيکان در شهر روم ايرا د نمود. - 2005-04-19


جوزف راتسينگر ، کاردينال سابق، بعد از آن در برندۀ کليساي سنت پيترز ظاهر گرديد که ۱۱۵ کاردينال کليساي رومن کاتوليک وي را بحيث جانشين پاپ پال دوم فقيد انتخاب نمودند. اين کشيش ۷۸ سالۀ متولد جرمني، خود را يک کارگر فروتن در تاک زار خداوند خواند. وي از معتقدين تقاضا نمود تا او را در دعا هاي شان فراموش نکنند و تأکيد نمود که مريم مقدس وي را در کارش بحيث رهبر رومن کاتوليک هاي جهان کمک خواهد نمود. بعد از اعلام اين انتخاب بروز دوم جلسه کاردينال ها، زنگ هاي کليسا در سرتا سر روم به صدا درآمدند. مامورين واتيکان اعلام نمودند که مراسم جانشيني رسمي پاپ جديد بروز يکشنبه انجام خواهد شد.

XS
SM
MD
LG