لینک های دسترسی

صدراعظم مؤظف لبنان کابينه خود را تشکيل داد. - 2005-04-19


نجيب مکاتي، صدراعظم مؤظف لبنان يک کابينه جديد را تشکيل داده امکانات براه افتادن بموق انتخابات ماه مي را بيشتر ساخت. اين ۱۴ وزير که عمدتاً تکنوکرات هستند از گروه هاي مختلف سياسي و مذهبي لبنان انتخاب شده اند. هيچ يک از آنها در انتخابات ماه مي کانديد نيستند. نجيب مکاتي صرف چند هفته وقت دارد تا تقاضا هاي جامه بين المللي و مخالفين را در مورد براه انداختن انتخابات قبل از ۳۱ مي يعني ختم دوره پارلمان فعلي، برآورده سازد. درين مدت او بايد راي اعتماد کسب کرده و يک قانون جديد انتخابات را تسويد نمايد. او امروز گفت که انتخابات بسرعت ممکن داير خواهد شد. لبنان از قوتي که عمر کرامي، صدراعظم پيشين بتاريخ ۲۸ فبروري استعفي داد، کابينه اي نداشته است. او بعد از احتجاجات عظيم در قبال قتل رفيق حريري استعفي نموده و حکومت را منحل ساخته بود.

XS
SM
MD
LG