لینک های دسترسی

تصادم بين  تندروان  مظنون مسلمان  و افغان عساکر  برهبري قواي ايالات متحده  - 2005-04-24


قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان ميگويد تصادم بين تندروان مظنون مسلمان وعساکر ائتلاف برهبري ايالات متحده در جنوب شرق پکتيا، باعث کشته شدن چهار شورشي و يک عسکر افغان شده است . در بياينه نظامي گفته شده اين جنگ بروز پنجشنبه در فرصتي در گرفت که قواي افغاني و اهتلاف برهبري امريکا بمقابل ۲۰ تن از افراد مسلح با اسلحه خفيف درگير شده و از قواي اکملاتي توپ و طياره کمک خواست . تندروان القاعده و طالب و طرفداران شان از هنگاميکه رژيم تندرو اسلامي طالبان توسط قواي اهتلااف برهبري ايالات متخده در ۲۰۰۱ بر انداخته شدند يک قيام در سطح پاهينرا انجام داده اند . در يانيه گفته شده يک عسکرديگر افغان در اين حادثه زخمي شد ، در حاليکه از تلفات در بين قواي اهتلاف گذارش نشده است . اما قوماندان هاي امريکائي د افغانسنان ميگويند سطح شورش و طغيان در برابر عمليات نظامي و پيبشنهاد آشتي مجدد از جانب حکومت افغانسنتان کم شده مي رود .

XS
SM
MD
LG