لینک های دسترسی

وعده سودان مبني  بر تطبيق  يک فيصله نامه  کميسون  ۵۳ عضوي حقوق بشر ملل متحد - 2005-04-24


سودان بروز شنبه ودعه داد کهه حاضر است يک فيصه نامه کميسون ۵۳ عضوي حقوق بشررا تطبيق کند که بتوافق آرا تخلفات از حقوق بشردر منطقه غربي دارفور سودان را محکوم کرده است . وزير دولت در امور خارجي سودان ، نائي الخير ، ميگويد کشوراش با يک تحقيق کننده کميسون حقوق بشر ملل متحد همکاري خواهد کرد که وظيعه دارد اوضاع حقوق بشررا در دارفور ديده باني کند . کميسون حقوق بشر در ژنيو از خرطوم تقاضا نموده تندروان ميليشاي عرب را خنثي سازد که دهاتيان دارفوررا ترغيب و ترسانيده اند حکومت سودان همچنان بايد سعي کند همه کساني را که در تخلفات از حقوق بشردسداشته اند به پاي ميز عدالت بکشانند . تخمين ۱۸۰٫۰۰۰ نفر از ماه فبروري ۲۰۰۳ببعدر دارفور کشته شده اند . .

XS
SM
MD
LG