لینک های دسترسی

آمادگي بانک جهاني براي تشديد  مساعي براي امحاي مرض ملاريا - 2005-04-24


بانک جهاني ميگويد مساعي اش را براي تقويت مبارزه عليه مرض ملاريا تشديد کرده و آنچه را که تاحال صورت گرفته نابرابر و بطي مي خواند بانک جهاني ميگويد ستراتيژي جهاني و پروگرام تقويه کننده آن شامل ايجاد يک قوه موظف خاص براي تضمين آن است که مساعي جهتمبارزه مرض ملاريا جز از پروگرامن تاديه ديون به کشور هاي نادار است . تخمينات اوليه هزينه اين عمليات تازه را در ۵۰۰ ميليون دالر ظرف ۵ سال آينده است . بانک جها ني بيشترين خطر را از سوي افريقا ميداند که سالانه در اثرگزيد ه شدن توسط پشه خاص آن تا يک ميليون نفر هلاک مي گردند . کشور هاي جنوب آسيا و آسياي شرقي نيز تحت توجه جدي خواهند بود .

XS
SM
MD
LG