لینک های دسترسی

Breaking News

سه هندي به خاطر حمله بر مرکز فرهنگي امريکا به مرگ محکوم شدند. - 2005-04-27


يک محکمه هندي هفت نفر را به جرم آتشباري سال ۲۰۰۲ به مرکز فرهنگي امريکا در شهر کلکته محکوم بمرگ کرد که طي آن پنج صاحب منصب پليس کشته شدند. اين افراد روز سه شنبه به اتهام قتل، دسيسه و براه انداختن جنگ عليه کشور شان مجرم شناخته شدند. پنج صاحب منصب پليس که از آن مرکز امريکايي محافظت ميکردند وقتي کشته شدند که افراد مسلح بسواري موتر ها وموتر سايکلها بروز ۲۲ جنوري سال ۲۰۰۲آتشباري کردند.وکيل دعواي اين افراد گفت در مورد اين محکوميت مرافعه طلب خواهد شد.

اين هفت نفر شامل آفتاب انصاري رهبر جنايتکاران مستقر دردوبي ميباشد. مامورين استخبارات هندي ادعا دارند که انصاري ارتباطات نزديکي با اداره جاسوسي پاکستان و تندرواني اسلامي دارد که درکشمير ميجنگند. پاکستان ازهرنوع شموليت انکار ميکند. آفتاب انصاري قبل از فرار بت دوبي، همچنان بخاطر چندين جرم ادعا شده ديگر تحت تعقيب پليس هند بود.

XS
SM
MD
LG