لینک های دسترسی

گزارش ملل متحد در مورد فقر گسترده در افغانستان


یک گزارش جدید ملل متحد میرساند که هشت سال بعد از آنکه کشور های کمک دهنده میلیارد ها دالر را به افغانستان مساعدت نموده اند، فقر مهیب در آن کشور بشکل گستردۀ مشهود میباشد.

یافته های دفتر کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر میرساند که یک بر سوم افغان ها در فقر مطلق زندگی کرده، قادر نیستند ضروریات اساسی خویش را تهیه نمایند، و متباقی آنها فقط بالاتر از میزان فقر بسر میبرند.

این گزارش، که روز سه شنبه نشر شد، چندین مشکل را، که فساد اداری، جنگ مسلحانه و تبعیض در آن ذکر شده، عامل این وضع میداند.

تحقیق کنندگان میگویند سوء استفاده از قدرت عامل عمدۀ فقر در آن کشور میباشد. آنها از مشکلاتی، چون پرداخت برای وظایف در حکومت و رشوه دادن برای خدمات ابتدایی، ذکر نموده اند.

مامورین ملل متحد میگویند، هشت سال بعد از موافقۀ بُن در سال 2002 که وعدۀ جدید را برای افغان ها نمود، وضع عمومی در بدترین حالت اقتصادی قرار دارد.

گزارش میرساند که در حدود 96 در صد افغان ها از نزاع در حالی جاری کشور متاثر شده، که در نتیجه باعث هلاکت، جراحت و یا هم از دست دادن ملکیت ها گردیده است.

سازمان ملل میگوید بی سرپناهی به مشکل فقر افزوده، و کوچی ها فقیر ترین گروه در افغانستان میباشند. ملل متحد همچنان تذکر داده است که زنان و افراد معیوب بشکل قابل ملاحظۀ متأثر شده اند.

ملل متحد سلسله پیشنهادای را تقدیم نموده، که شامل محاکمۀ مامورین فاسد و ترتیب دوبارۀ برنامه های انکشافی میباشد تا بر اولویت های افراد فقیر تمرکز صورت گیرد.

یافته های ملل متحد با مطالعۀ دفتر آکسفام در سال 2009 مشابهت دارد. آن مطالعه دریافته بود که اکثریت افغان ها، نسبت به طالبان ، فقر، فساد اداری و بی کاری را دلایل عمدۀ جنگ در افغانستان عنوان کرده اند.

XS
SM
MD
LG