لینک های دسترسی

نگرانی ملل متحد در مورد تلفات افراد ملکی در هلمند


نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان وسازمان عفو بین الملی نگرانی شا نرا درمورد تلفات غیر نظامیان در ولایت هلمند ابراز نمودند.

نیروهای افغان وبین الملی از پنج روز قبل عملیات کسترده را در ولسوالی های مارجه ونادعلی ولایت هلمند برای بیرون ساختن طالبان از ان مناطق براه انداخته اند که بگفته مقامات افغان وناتو این نخستین عملیات کسترده نظامی پس از سقوط رژیم طالبان دراواخر سال 2001 میلادی در افغانستان است که رهبری این عملیات مشترک نظامی را نیروهای امنتی افغان به پیش میبرند

گرچی مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام نموده اند که در جریان عملیات جز گشته شدن 12 غیر نظامی که در اثر اصابت یک فیر راکت نیروهای بین الملی صورت گرفته این عملیات مشترک تلفاتی برای غیر نظامیا ن در پی نداشت ولی مقامات نمایندگی سازمان ملل در افغانستان نسبت به وضعیت غیرنظامیان افغان در این ولایت ابراز نگرانی کرده است.

مقامات نمایندگی سازمان ملل وموسسه غیردولتی اگبر در کابل یکازجناح های درگیرجنگ در ولایت ناامن هلمندخواستند تا برای حفظ جان غیر نظامیان ورفتن انها به مناطق امن توجه جدی مبذول بدارند وهم چنان دررساندن کمک های بشری بمردم نیاز مندان مناطقمانع ایجاد نکرده و اجازه دهند که این کمک ها بصورت درست و به موقع بهدسترس نیازمندان قرار بگیرد.

رابرت وات کنز معاون نماینده گی سازمان ملل برای افغانستان همراه با سی لارد ریئس مؤسسه غیردولتی اکبر در نشست خبری مشترکی که به روز چهاردر کابل برگذار شده بود از طرفین درگیر جنگ درولایت هلمند خواست تلاشی بیشتری به خرچ دهند تا از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نظامی جلوگیری صورت بگیرد

اقای رابرت کنز گفت ما متیقن هستیم وتقاضای ما از همه طرف های در گیر این است تا از دقت کامل کار بگیرند وهر گونه تلاشبخرچ داده شود تا از تلفات مردمان ملکی جلوگیری شود

معاون نماینده گی سازمان ملل برای افغانستان که همراه با سی لارد ریئس مؤسسه غیردولتی اکبر در نشست مشترکی خبری که به روز چهارشنبه در کابل برگذار شده بود ازطرف های در گیر جنگ در ولایت هلمند تقاضا نمود تا مانع مردمان غیر نظامی که از محلات جنگ به مناطق امن رو میاورند نشوند

به اساس ارقام تازه که مسؤلین سازمان ملل در کابل اعلام نموده انددرپی عملیاتی که درحال حاضردر ولسوالی های مارجه ونادعلی ولایت هلمند جریان دارد حدود 1400خانواده بی جا شده اند کهتا کنون برای675 خانواده بیجاه شده کمک های بشری صورت گرفته است

در همین کنفرانس مشترکخبری رابرت وات کنز معاون نماینده گی سازمان ملل برای افغانستان از طرح پلانی یاد اور شدنکه هدف ازان رسانیدن کمک های بشری در سال 2010 میلادیبه مردم نیازمند افغانستان میباشد که برای تطبیق آندر سراسر این کشور به یشتر از هشتصد و هفتاد ملیون دالر نیازاست.

اقای وات کنزمعاون نماینده گی سازمان ملل برای افغانستان هم چنان از کشورهای کمک کننده به افغانستان خواست تا این پول رابرای نیاز مندان افغان فراهم نمایند

وی گفت تا کنون 2 در صد این کمک ها تعهد شده استمابه تازگیاین تقاضا را کرده ایم که شماری از کشور های کمک کننده پاسخ مثبت داده و از همین رو ما نگران نیستمبرخی دیگر از کشور ها وعده کمک خوراکی و یا کمک های صحی کرده اند که بسیار با اهمیت است. خوشبختی این است که کشور ها بصورت درست همکاری میکنند

معاون نماینده گی سازمان ملل برای افغانستان گفت طرح جدید در همکاری بانهاد های مختلف حکومت افغانستان تهیه شده وانعکاس دهنده نظر مشترک همه نهاد های بشری در این کشور است

رابرت وات کنز معاون نماینده گی سازمان ملل برای افغانستان گفت چهل درصد ازاین کمک ها به مؤسسات غیر دولتی و انجو ها سپرده خواهد شد تا به نیازمندان برسد.

در گذشته شکایاتی وجود داشت که کمک های بشریبصورت شفاف به مستحقین ان یعنی مردم نیازمند نمیرسد

اما<سی لارد>ریئس مؤسسه غیر دولتی اکبر درافغانستان ابراز امید واری میدارد که با به کار گیری شیوه های درست بتواند ازهرگونه فساد جلوگیری بدارد

اقای لارد میگویدما از فعالیت این انجو ها بصورت کامل نظارت میکنیماین انجو ها باید با معیار های جهانیبرابر و در منطقه حضور داشته باشند و در رابطه به برنامه های خود به مردم معلومات دهند تا مردم هم ازچگونکی کار انان نظارت کرده بتوانند من امیدارهستیم که با به کار گیری این شیوه ها از فسادجلوگیری شود.

ادامه جنگ وجلوگیری ازتلفات ملکی نه تنها نگرانی نمایندگی سازمان ملل در افغانستان برانگیخته است بلکه سازمان عفو بین الملی نیز نسبت به وضعیت غیر نظامیان در ولسوالی مارجه ونادعلی ولایت هلمند ابراز نگرانی کرده اند

در اعلامیه که سازمان عفو بین الملی در اختیار رسانه قرار داده امده است که تا اکنون حدود ده هزارغیر نظامی توانسته اند منازل شان رادر حالیترک بدارند که هزارن نفر دیگر قادر به ترک مناطق جنگی نشده اند

سازمان عفو بین الملی نیز از هردو طرف در گیر جنگ خواسته است که توجه جدی شان را برای حفظ جان غیر نظامیان را مبذول بدارند

XS
SM
MD
LG