لینک های دسترسی

اتحاديۀ اروپائي روي يک بودجۀ دراز مدت توافق کرد


رهبران اتحاديۀ اروپائي بعد ازان روي يک بودجۀ دراز مدت توافق کردند که برتانيه پيشنهاد نمود بازپرداخت سالانۀ خود را کاهش دهد. رهبران اوائل صبح امروز بعد ازان در بروکسل بتوافق نهائي رسيدند که توني بلير، صدراعظم برتانيه موافقه کرد که در حدود ۱۳ مليارد دالر در بازپرداخت کشورش کاهش بعمل آورد. توني بلير مذاکرات را فوق العاده مشکل توصيف کرد. انگلا مرکل، صدراعظم آلمان درين مذاکرات نقش عمده بازي کرده و از توافق ستايش نمود. کازيميريز مارچين کيويچ، صدراعظم پولند گفت با يک روحيۀ همبستگي روي بودجه توافق صورت گرفت. اين بودجۀ شش ساله در سال ۲۰۰۷ آغاز مييابد. درين بودجه براي اعضاي جديد اتحاديه از اروپاي شرقي ملياردها دالر کمک انکشافي شامل ساخته شده است. همچنان حد اعظمي مصارف شش ساله به يک تريليون يعني هزار مليارد دالر قيد گرديده است. در توافق نهائي مرور بر همۀ عوايد و مصارف بودجۀ اتحاديۀ اروپائي، بشمول تقاوي هاي زراعتي پيشنهاد شده است.

XS
SM
MD
LG