لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش فساد اداری در افغانستان


افزایش فساد اداری در افغانستان

نبود امنیت، عملی نشدن قانون، نبود مجازات به متخلفین، نظام اداری فرسوده و کمبود ظرفیت سبب شده است تا فساد اداری در افغانستان افزایش یابد.

عزیزالله لودین رئیس ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری، در نشستی که شماری از نمایندگان سفارت ها و نهاد های جامعۀ جهانی شرکت داشتند، با ابراز این مطلب گفت که شماری از مقامات دولتی در فساد اداری دست دارند.

هرچند آقای لودین از کدام مقام مشخصی نام نبُرد اما گفت که افزایش فساد اداری سبب شده است تا مردم در برابر حکومت بی باور شوند.

"مردم زمانی به ما اعتماد میکنند که ببینیم بعضی مردم که شهرت دارند در عقد قرار داد های بین المللی، رشوت گرفتن، در مسایل دیگری که بسیار مهم است در غضب دارایی های دولت، اقلاً یک چند نفر را ما به محاکمه بفرستیم و نتیجۀ آنرا مردم ببینند. آنوقت است که مردم به ما اعتماد میکنند و فکر میکنند که ولله هم رئیس جمهور جدی است هم ریاست مبارزه با ارتشاع و فساد اداری. آنزمان است که شاید به ما مراجعه نمایند که بیآیید آنجا این فساد صورت گرفته است."

در این نشست شرکت کنندگان در بارۀ همکاری و نقش جامعۀ جهانی در عملی شدن برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت در کار مبارزه با فساد اداری نیز بحث کردند.

XS
SM
MD
LG