لینک های دسترسی

انتقاد از رسیدگی به موارد فساد اداری در افغانستان


انتقاد از رسیدگی به موارد فساد اداری در افغانستان

مسئولین کمیتۀ مشترک نظارت و بررسی فساد اداری میگویند تحقیقات در مورد قضیۀ کابل بانک و شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان قابل قناعت شان نمی باشد.

رادا گوو رئیس کمیتۀ مشترک نظارت و بررسی فساد اداری میگوید نهاد آنها خواهان پیگیری جدی قضیه های مذکور می باشد.

گزارش حاکی است که بررسی ها و تحقیقاتی که در مورد قضایای کابل بانک و شفاخانۀ نظامی سردارد محمد خان قابل قناعت مسؤولین کمیته نیست. در این دو قضیه مبلغ ۴۲ ملیون دالر از کمک های جامعۀ جهانی لادرک گردیده است.

کمیته مشترک نظارت و بررسی که از شش نفر اعضا ترکیب گردیده، سه تن آن افغان و سه تن دیگر ایشان اتباع کشور های خارجی می باشند.

XS
SM
MD
LG