لینک های دسترسی

بلند رفتن قیمت تریاک در افغانستان


بلند رفتن قیمت تریاک در افغانستان

ملل متحد میگوید قیمت تریاک در افغانستان طی سال 2011، نسبت به سال قبل از آن، 133 درصد بلند رفته است.

این گزارش ملل متحد که از سوی دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر آن سازمان نشر شده، میرساند که عواید دهاقین نیز مجموعاً به 1 اعشاریه 4 میلیارد دالر رسیده که نمایندگی از 9 درصد عواید ناخالص تولیدات داخلی افغانستان را میکند.

یوری فدوتوف مدیر اجراییوی دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد به روز پنجشنبه اعلام داشت که تریاک هنوز هم بخش عمدۀ اقتصاد افغانستان را تشکیل میدهد که هم منبع بزرگ مالی برای شورشیان بوده و هم فساد اداری را شدت میبخشد.

سروی انجام شده حاکیست که تقریباً شصت در صد آن عده از زارعین کوکنار در افغانستان که سال گذشته مورد نظرپرسی قرار گرفته، انگیزۀ نخستین شان برای زرع کوکنار، قیمت بلند این مادۀ مخدر بوده است.

در سال 2010 یک مرض نباتی، بیشترین مزارع کوکنار را در افغانستان نابود ساخته بود که باعث بلند رفتن قیمت تریاک گردید. ملل متحد میگوید، با آن که سطح حاصلات در سال 2011 به میزان سالهای قبل رسید اما قیمت تریاک همچنان بلند باقی ماند.

بر اساس تخمین، افغانستان نود در صد تریاک جهان راتولید میکند. تریاک مادۀ اولیۀ تهیۀ هیروئین بوده و کشتزار های آن اکثراً در مناطق نارام افغانستان واقع است.

XS
SM
MD
LG