لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پست: پروژه های ایالات متحده در مناطق جنگ زده بی دوام میباشد


واشنگتن پست: پروژه های ایالات متحده در مناطق جنگ زده بی دوام میباشد

روزنامۀ تیلگراف در شمارۀ امروزی خود مطلبی دارد که حاکی از تلاش ایالات متحده و بریتانیا در برطرف نمودن تعذیرات از یک طالب سابق میباشد.

در این مطلب آمده است در لست اسم های که کمیتۀ تعذیرات سازمان ملل متحد قرار است در مجلس استماعیۀ آن سازمان روی آن کار نماید محمد قلم الدین رئیس ادارۀ پولیس طالبان نیز شامل میباشد.

روزنامۀ تیلگراف مشعر است که ۱۵ عضو این کمیته تا روز شانزدهم ماه جون وقت دارند تا در مورد افراد افغان به نتیجه یی برسند. لستی که در ماه سپتمبر توسط حکومت حامد کرزی ترتیب داده شده است، نزدیک به ۵۰ نفر را در بر دارد.

روزنامه در ادامۀ مطلب مشعر است، در حالیکه ایالات متحده در خزان سال روان، در آستانۀ دهمین سالگرد جنگ در افغانستان قرار میگیرد، پروسۀ لغو لست افراد، که توسط قوای ایتلاف و حکومت افغانستان به کار گرفته شده به منظور تشویق اعضای طالبان و جستجوی یک راه حل می باشد .

نویسندۀ روزنامۀ تیلگراف استناد بر اظهارات یک منبع دیپلوماتیکی گفته است:" هدف این است تا راه کار طالبان را تغییر دهیم."

تیلگراف مشعر است از آنجاییکه حمایت مردم بریتانیا و واشنگتن از جنگ افغانستان کمرنگ شده است، این دو کشور مصمم اند تا نقش عساکر جنگی شانرا در افغانستان تا سال ۲۰۱۵ خاتمه بخشند.

در ادامۀ مطلب تیلگراف میخوانیم که نویسنده استناد بر دفتر وزارت خارجۀ ایالات متحده مینگارد، که آن دفتر امیدوارست تا اکثریت اسم های مندرجه از لست سیاه پاک شود. نویسنده در ادامۀ مطلب خویش مینگارد، روسیه، کشوریکه ده سال جنگ را در افغانستان سپری نموده است، در قبال رهایی آنعده طالبانیکه در گذشته شامل مجاهدین بوده اند، محتاطانه برخورد نموده است.

تیلگراف حاکی از آنست که برکناری اسم اشخاصی مانند قلم الدین میتواند دشوار ترین کار به شمار آید. نویسندۀ مطلب از کارکرد های پولیس طالبان که به نام امر باالمعروف و نهیه از منکر نامیده میشد یادآوری نموده مینگارد که افراد وی زن ها را به خاطر نپوشیدن چادری مورد لت و کوب قرار داده و در سرک های شهر کابل آنعده مرد های را که ریش آنها به اندازۀ تعیین شده نمیبود دستگیر مینمودند.

مطالعۀ نشان داده است که پروژه های ایالات متحده در مناطق جنگ زده بی دوام میباشد. این مطلب در شمارۀ امروزی واشنگتن پست به چاپ رسیده است.

در این مطلب که استناد بر گزارشی از جانب یک کمیسیون تقنینی دو حزبی که روز جمعه در ایالات متحده به نشر رسیده میخوانیم که به ارزش میلیارد ها دالر پروژه های اعمار مجدد ایالات متحده در افغانستان و عراق میتوانند طی چند سال آینده به خاطر تدارکات ناکافی که در جریان اعمار و بقای آن صورت گرفته است به خرابی بگرایند.

روزنامۀ واشنگتن پست استناد بر کمیسیون قراردادی های زمان جنگ در عراق و افغانستان مینگارد که هیچ نشانۀ که دال بر عهده داری موثر حین راه اندازی پروژه ها یا برنامه های جدید از جانب وزارت دفاع، وزارت خارجه و ادارۀ انکشافی ایالات متحده یا "یو ایس ای آی دی" باشند، دیده نمیشود.

نویسنده استناد بر اظهارات کمیسیون مینگارد، در صورت که قدم های موثری در این راستا برداشته نشود، ایالات متحده با موج تازه یی از مصارف بیهوده در افغانستان و عراق مواجه خواهد شد.

روزنامۀ واشنگتن پست استناد بر گزارش این کمیسیون مشعر است که ایالات متحده مبلغ ۴.۱۱ میلیارد دالر را در ساختار پایگاه های اردو، پولیس، پوسته های سرحدی و سایر تسهیلات، بدون پلان و برنامۀ مشخص و روشنی به مصرف رسانیده است.

در این گزارش آمده است که وزارت دفاع مبلغ ۳۵ میلیارد دالر را برای تربیه و تجهیز قوای امنیتی افغان از طرف کانگرس دریافت نموده است.

نویسنده مینگارد که حکومت اوباما تلاش دارد تا مبلغ ۸.۱۲ میلیارد دالر اضافی را تا سال ۲۰۱۲ جهت تداوم این تلاش ها به دست آرد.

XS
SM
MD
LG