لینک های دسترسی

تعهد ملیون ها دالر برای خرید واکسین ها برای افغانستان و پاکستان


تعهد ملیون ها دالر برای خرید واکسین ها برای افغانستان و پاکستان

بیل گیتس، ملیاردر امریکایی و ولیعد ابوظبی تعهد نمودند تا برای حدود ۴۰ ملیون طفل در افغانستان و پاکستان واکسین ها را خریداری و ارسال نمایند.

بنیاد بیل و ملیندا گیتس و شیخ محمد بن زید آل نهیان هر یک مبلغ ۵۰ میلیون دالر را برای فراهم آوری واکسین های امراض رایج ولی کشندۀ اطفال، تعهد نموده اند.

یک ثلث این سرمایه برای واکسین نمودن اطفال در افغانستان به مصرف خواهد رسید، زیرا در آنکشور از هر ۴ طفل، یکی آن به سن پنج سالگی نمیرسد.

واکسین های دوگانه، اطفال را در مقابل امراض سینه و بغل، دیفتری، سیاه سرفه و سه مرض ویروسی دیگر، وقایه خواهد نمود.

مبلغ باقیمانده به سازمان صحی جهان و "یونیسف" یا صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد تا واکسین پولیو یا فلج اطفال را به افغانستان و پاکستان ارسال دارند.

XS
SM
MD
LG