لینک های دسترسی

کمبود بودجه در سازمان غذایی جهان


اگر سازمان غذایی جهان در افغانستان تا یک ماه دیگر پول بودجۀ خویشرا به دست نیاورد برنامۀ مساعدت با مکاتب آنکشور را قطع خواهد کرد.

مسولین پروگرام غذایی جهان یا "دبلیو اف ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پی" میگویند که این اداره برای تطبیق پروگرام های خویش با کمبود بودجه مواجه گردیده است.

آقای کنرواوشیداری رئیس عمومی پروگرام غذایی جهان برای آسیا، طی کنفرانس مطبوعاتی به روز پنجشنبه اعلان نمود که این اداره تنها برای افغانستان با کمبود دوصد پینجاه ملیون دالر آمریکایی مواجه است.

وی گفت که اگر جامعه جهانی تا یکماه آینده این مبلغ را در اختیار سازمان غذایی جهان قرار ندهد آنها مجبور خواهند گردید که تطبیق بعضی از پروگرام های خویش را به شمول مساعدت با اطفال مکاتب قطع نمایند.

آقای کنرواوشیداری رئیس عمومی پروگرام غذایی جهان برای آسیا گفت که پروگرام غذایی جهان با ۳۴ ولایت افغانستان مساعدت می نماید. وی همچنان گفت که پروگرام غذای جهان در افغانستان کاملا بی طرفانه عمل نموده ویگانه نگرانی عمدۀ وی از مصئونیت غذایی در افغا نستان میباشد.

آقای کنرواوشیداری گفت که پروگرام غذایی جهان در افغانستان در کنار مساعدت اطفال در مکاتب با بر نامه های صحی سوتغذی واحیای زراعت وآبیاری مردم آنکشور نیز کمک می نماید.

همچنان آقای کنرواوشیداری از نقش پروگرام غذایی جهان در رونق بازار های افغانستان نیز صحبت نمود گفت که در طی شش ماه اخیر این اداره از وزارت زراعت افغانستان ۲۴۰۰۰ تن گندم خریداری نموده است.

XS
SM
MD
LG