لینک های دسترسی

تعویق انتقال مسؤولیت های زندان بگرام


تعویق انتقال مسؤولیت های زندان بگرام

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان انتقال مسؤولیت های زندان بگرام از نیروهای امریکایی را برای یک ماه دیگر به تعویق انداخت.

مارک تونبورگ، یک تن از سخنگوی یان سفارت امریکا به روز شنبه به "صدای امریکا" گفت که امریکا از تمدید ضرب الاجل تسلیم دهی زندان بگرام برای یک ماه دیگر استقبال می میکند تا باشد که با در نظر داشت مقررات و اصول جهانی مسوولیت زندان بگرام به نیروهای افغان سپرده شود.

فعلا کار نیروهای افغان و نیروهای امریکایی برای انتقال به شدت ادامه دارد ، که تاهنوز ۳۳۰ تن از زندانیان به نیروهای افغان سپرده شده است .

مارک تونبورگ یک تن ازسخنگویان سفارت امریکا به صدای امریکا گفت: " ما با حکومت افغانستان مشترکاً بالای یک طرحی کار میکنیم که بر اساس آن مسوولیت زندان ها به نیروهای افغان سپرده خواهد شد."

دولت افغانستان تقریبا 18 ماه قبل برای اولین بار مسلۀ انتقال زندان بگرام را به نیروهای افغان مطرح کرده بود که مورد قبول جانبین قرار گرفت، اما ریس جمهور افغانستان بعد از آن که گزارش کمیسون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را شنید، این ضرب الاجل را برای یک ماه دیگر به تعویق انداخت.

تمدید ضرب الاجل انتقال مسؤولیت های زندان بگرام برای یک ماه دیگر درحالی صورت میگیرد که بر اساس توافقات قبلی، به تاریخ 19 ماه جدی سال 1388 به این منظور، کمیسیونی موظف گردید تا در ظرف یک سال، از جدی سال 1389 الی جدی 1390 مسؤولیت های زندان بگرام به طور مکمل به حکومت افغانستان انتقال، اما به دلایل مختلف تسلیم دهی آن تاهنوز باقی مانده است.

XS
SM
MD
LG