لینک های دسترسی

بازگشت مهاجرین افغان به کشور شان


مؤسسه پناهندگی ملل متحد می گوید تقریباً دو چند مهاجرین افغان به مقایسه با سال ۲۰۰۹ ، پاکستان و ایران را به قصد افغانستان ترک می گویند.

مؤسسه پناهندگی ملل متحد به روز جمعه گفت تعداد کسانی که حاضر شده اند دوباره به افغانستان برگردند از یکصد هزار نفر بیشتر شده است. اکثریت آنها از پاکستان برمی گردند.

این مؤسسه میگوید در جریان مصاحبه ها با مهاجرین، چنین معلوم می شود که اکثریت آنها بخاطر دلایل اقتصادی، مشکلات در پاکستان، و بهبودی امنیت در کشور شان بر می گردند.

در حدود هفتاد فیصد مهاجرین افغان از ایالت خیبر پشتون خواه پاکستان بر گشته اند که از اثر سیلاب ها تخریب گردیده است.

XS
SM
MD
LG