لینک های دسترسی

ایران ۹۰۰ هزار مهاجرین فاقد اسناد قانونی را اخراج می نماید


ایران ۹۰۰ هزار مهاجرین فاقد اسناد قانونی را اخراج می نماید

دولت ایران برای ۹۰۰ هزار مهاجر افغان ساکن آن کشور ضرب العجل سه ماهه را اعلان نموده است که خاک ایران را ترک کرده به کشورشان عودت نمایند.

از سویی دیگر، مقامات ایرانی به مطبوعات گفته شده است که به آن عده از مهاجرینی که داوطلبانه ایران را ترک نمایند، از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به هر خانواد ه ۱۵۰ دالر امریکایی پرداخت می شود و زمنیه انتقال لوازم و خانه کوچ مهاجرین افغان تا به سرحد افغانستان مساعد ساخته خواهد شد.

اما سخنگوی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در افغانستان میگوید اعلام دولت ایران مبنی بر خروج مهاجرین در سه ماه آینده وضاحت ندارد که کدام یک از دسته مهاجرین افغان - افغانهای ثبت شده و یا افغانهای ثبت ناشده - شامل آن می شود.

اسلام الدین جرات، رئیس نشرات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در مورد این تصمیم کشور ایران میگوید در سفر نه چندان دور وزیر داخله کشور ایران در سفر به افغانستان در نشست سه جانبه با مقامات افغان تصمیم گرفته شده که افغانها بدون مدرک قانوی به کشور شان عودت نمایند بعدا از طریق سفارت ایران در کابل اسناد قانوی را بدست بیاورند و در ایران مسکن گزین گردند.

اعلام خروج ۹۰۰ هزار از مهاجریان افغان از ایران در حالیست که در نشست سه جانبه بین افغانستان، ایران و دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان فیصله صورت گرفته بود که مهاجرین افغان از آن کشور به زور و فشار اخراج شده نمی تواند.

جماهیر انوری وزیر وزارت عودت مهاجرین در مصاحبه اختصاصی با دفتر رسانه های حکوت در کابل نیز گفته است در نشست سه جانبه، تاکید گردیده است که عودت مهاجرین افغان دوطلبانه و با عزت می باشد و به فرزندان مهاجرین افغان زمینه تحصیل و آموزش نیز فراهم گردد.

XS
SM
MD
LG