لینک های دسترسی

بیلتونی که دگر نمی سراید


بیلتون برای حدود پنجاه سال آواز خوانی کرده است

عمری به هنر افغانستان خدمت کرد، اکنون خود نیازمند کمک و خدمت شده است.

مومن خان مشهور به استاد بیلتون که بیش از پنجاه سال بر قلب های دوست داران هنرش سلطه راند حالا در بستر بیماری افتاده است. استاد بیلتون بینایی چشمانشرا از دست داده و به مشکل حرف می زند.

حسیب مودودی به منزل استاد بیلتون سری زده و این گزارش را تهیه کرده است.

XS
SM
MD
LG