لینک های دسترسی

انتظار تعهدات تازه از کنفرانس توکیو


مسؤولین بانک جهانی در افغانستان میگویند که در حال حاضر ظرفیت رشد در افغانستان به ۴.۹ در صد می رسد، اما نظر به شرایط، امکان رشد در این کشور تا ۶.۷ در صد وجود دارد.

باب سام، مسؤول بانک جهانی در کابل به روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که امکان رشد افغانستان با شرایط امنیتی و رشد منابع بستگی دارد.

باب سام :" سطح انکشاف افغادنستان بطور اوسط به ۴.۹ فیصد می رسد ، اما ظرفیت و پوتانسیل آن وجود دارد که این فیصدی تا ۶.۷ در صد بلند برود، مگر متکی بر این که یک محیط سازگار و مناسب موجود باشد. امنیت و پیشرفت خوب در دو ساحه کلیدی است که بخش زراعت و سکتور منابع نیز شامل آن میباشد."

مسؤول بانک جهانی در افغانستان همچنان گفت که بر اساس تخمین بانک جهانی افغانستان سالانه با کمبود مالی ۳.۹ ملیارد دالرامریکایی مواجه می باشد.

او که در این نشست با حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه و سفیر جاپان حضور یافته بود، همچنان کنفرانس توکیو را یک فرصت خوب برای مردم افغانستان عنوان کرد.

حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان نیز در مورد طرح ها و آماده گی های حکومت برای کنفرانس توکیو معلومات داد و گفت که افغانستان انتظار دارد تعهدات تازه جامعه جهانی را برای انکشاف بیشتر حاصل کند.

زاخیل وال:" تصویر کنونی ما چیست، تصویری که ما در ۲۰۱۵ میداشته باشیم چیست، چه نوع تصویری در ۲۰۲۵ داشته باشیم که ما بگویم تقریباً خود کفا شدیم، تصویری که ما میخواهم خود را به آنجا برسانیم وسیله اش، برنامه های ملی انکشافی افغانستان است، اما این برنامه ها یک قیمیت دارد که ما آنرا پرداخته نمیتوانیم، این قیمت را در کنفرانس توکیو از جامعه جهانی میخواهیم."

کنفرانس توکیو به تاریخ هشت ماه جولای در توکیو مرکز جاپان برگزار میشود.

ریچیرو تاکاشی سفیر جاچان در کابل میگوید که نماینده گان ۴۵ کشور و ۲۶ سازمان بین المللی در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG