لینک های دسترسی

قرار است ادارۀ هوانوردي ملکي امریکا، در بخش بلند بردن ظرفیت سازي وزارت ترانسپورت افغانستان، کمک های را آغاز نماید. داکتر علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکي افغانستان، در یک مصاحبۀ اختصاصي به تلویزیون آشن گفت که دولت افغان، به میلیونها دالر از درک عواید پرواز های عبوري به دست میاورد. توجه شما را به نکات عمدۀ این مصاحبه جلب میدارم.

XS
SM
MD
LG