لینک های دسترسی

تربیۀ قوای خاص افغانستان توسط امریکا


تربیۀ قوای خاص افغانستان توسط امریکا

مأمورین میگویند قوای خاص عملیاتی و کوماندو های افغان تحت آموزش مربیون ایالات متحده قرار دارند تا مسؤولیت امنیتی را در آیندۀ نزدیک از قوای حافظ صلح بین المللی تسلیم بگیرند.

این عساکر روز دوشنبه تحت نظارت قوماندان های خود در مرکز تعلیمی اردو مورد تعلیم و تربیه قرار داشتند.

دگروال عبدالملک قوماندان مکتب عالی کوماندو در مورد عملیات و نحوۀ کاری آنها صحبت می کرد.

یک مأمور قوای خاص عملیاتی ایالات متحده که از شش ماه به این طرف با آنها کار میکند به اسوسیتد پرس گفته است که عساکر افغان تقریباً تمام امور را خود شان به پیش میبرند.

XS
SM
MD
LG