لینک های دسترسی

Breaking News

مبارزه با فساد در افغانستان، مستلزم پشتیبانی سیاسی است


عزیزالله لودین، رییس اداره مبارزه بر ضد فساد اداری میگوید که بدون پشتیبانی قوی سیاسی، مبارزه بر ضد فساد اداری در افغانستان کامیاب نمی شود.

رییس اداره عالی مبارزه بر ضد فساد اداری اتهاماتی را رد کرد که گویا وی پس از متهم ساختن اسمعیل خان وزیر انرژی و آب به غصب ملکیت های دولتی و فساد، قصد داشت افغانستان را به قصد ایالات متحده ترک گوید.

لودین شماری از مکتوب های رسمی ادارۀ مبارزه با فساد را که عنوانی لوی څارنوالی ارسال شده است به مطبوعات نشان داد، اما به گفتۀ وی، لوی څارنوالی افغانستان از دریافت دوسیه های یاد شده انکار می کند.

محمد سلیم ترکی، شاروال شهر هرات که وی نیز از سوی عزیز الله لودین به غصب ۳۰۰۰ جریب زمین و جعل و تذویر قبالۀ جایداد های اسمعیل خان متهم شده است در تماس تیلیفونی با صدای امریکا، اتهامات غصب زمین و فساد را رد کرده است.

آقای ترکی به صدای امریکا گفت که عزیزالله لودین به اساس عقده های شخصی چنین بیانات را ابراز می کند.

XS
SM
MD
LG