لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش کشت کوکنار در شمال افغانستان


مأمور ارشد مبارزه با مواد مخدر ملل متحد در افغانستان می گوید عامل عمدۀ تولید مواد مخدر در افغانستان قیمت روز افزون آن می باشد.

ملل متحد پیش بین افزایش فوق العاده در کشت کوکنار در شمال افغانستان می باشد. در مناطق شمالی تولید مواد مخدر طی چند سال اخیر به پائین ترین سطح و در بعضی مناطق حتی به صفر رسیده بود.

بررسی ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد که به روز دوشنبه منشر گردید، نشان دهندۀ کاهش اندک در کشت کوکنار در افغانستان می باشد به خاطری که در مناطق جنوبی امسال کوکنار قسماً کمتر کشت شده است.

مأمور ارشد مبارزه با مواد مخدر ملل متحد در افغانستان میگوید عامل عمدۀ تولید مواد مخدر در افغانستان قیمت روز افزون آن می باشد.

به اساس این بررسی قیمت تریاک خشک بین ماه فبروری سال ۲۰۱۰ و سال جاری ۳۰۰ چند بلند رفته است.

XS
SM
MD
LG