لینک های دسترسی

تنش ميان كميسیون مستقل انتخابات و لوی څارنوالی افغانستان


تنش ميان كميسیون مستقل انتخابات و لوی څارنوالی افغانستان

لوی څارنوالی افغانستان از كميسیون مستقل انتخابات خواست كه الي بررسي شكاياتي كه به آنها رسيده است توزيع تصديق نامه ها به نامزدان برنده را به تعويق بياندازد.

كميسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام نمود كه روند توزيع تصديق نامه هاي آنعده از نامزداني را كه درانتخابات ولسي جرگه برنده اعلان شده اند از روز دوشنبه رسماً آغاز نموده است.

نورمحمد نور سخنگو كميسون مستقل انتخابات ازهمه كانديدانی كه نام هاي شان در ليست نهایي اعلام شده است خواست تا ازروزسه شنبه براي اخذ تصديق نامه هاي شان به كميسون مستقل انتخابات مراجعه نمایند.

انتخابات ولسي جرگه درافغانستان خالي ازچالش ها وتنش ها نبود وكميسون شكايات انتخاباتي به عنوان انجام تقلب گسترده درانتخابات نام هاي حدود 24 نفررا از ليست نهایي حذف نمود. به تعقيب آن لوی څارنوالی افغانستان از كميسیون مستقل انتخابات خواست كه الي بررسي شكاياتي كه به آنها رسيده است توزيع تصديق نامه هابه نامزدان برنده را به تعويق بياندازد.

رحمت الله نظري معاون لوی څارنوالی به روز دو شنبه درديداري كه با خبرنگاران، از كميسیون مستقل انتخابات خواست تا از توزيع تصديق نامه ها خوداري نماید" وقتي كه به اراي تقلبي يك كسي كامياب گردیده وبراي وي تصديق نامه داده ميشود ، تصديق نامه فاقد اعتبار است ما از انها خواسته ايم تا ازاعطا تصديق نامه جلوگیری نموده و كوشش كنند تا اين كارصورت نگیرد”

امانورمحمد نورسخنگو كميسیون مستقل انتخابات در حاليكه ميگويد نهاد های عدلی و قضایی افغانستان حق دارند تا دوسیه های مجرمین را پی گیری کنند و در صورت ثابت شدن جرم، آنان را به محاکمه بکشانند اما اعلام نتايج نهايی و بررسي هاي شكايات انتخاباتي را به اساس حكم قانون جزو وظايف هردو كميسیون ميداند وميگويد: " موضوعاتي انتخاباتي مربوط ميشود به دو نهاد مشخص كه جايگاه شان در قانون اساسي وقانون انتحابات درج است واين دو نهاد مصم است تا مطابق به قوانين در تمامي مسايل انتخاباتي رسيدگي كرده ورسيدگي ميدارد."

تنش های میان لوی څارنوالی و کمیسیون مستقل انتخابات وكميسون شكاياتي انتخاباتي پس از آن صورت گرفت كه لوی څارنوالی افغانستان بر كار كرد اين دو كميسیون انتقاد نمود وبه شمول سخنگويان هردو كميسیون حكم توقیف چهار کارمند اين كميسون هارا نيز صادر نموده است.

كميسیون هاي انتخابات و شكاياتي انتخاباتي ظرف دو ماه اخیر صدها شکایت انتخاباتی را بررسي نمودند كه به اساس اين شکایات بخشی از آرای انتخابات پارلمانی باطل اعلام شد.

XS
SM
MD
LG