لینک های دسترسی

٢٢ هزار بیجاشده در کندز به کمک نیاز دارد


احمد ولی حکمی معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تا کنون سروی های مقدماتی را برای بیجاشدگان در شمال کشور انجام داده اند. به گفتۀ او، شمار بیجاشدگان در افغانستان، به بیش از ٩٢٠ هزار میرسد. مصاحبۀ کامل را در اینجا ببینید:

XS
SM
MD
LG