لینک های دسترسی

Breaking News

ساحه پوشش کمک های بشری به دلیل نا امنی در افغانستان محدود شده است


ساحه پوشش کمک های بشری به دلیل نا امنی در افغانستان محدود شده است

از روز جهانی بشر که همه ساله به تاریخ ۱۹ اگست از آن تجلیل به عمل می آید، در شهر کابل امروز به اشتراک موسسات، کمک رسان، داخلی و بین المللی تجلیل به عمل آمد.

اشتراک کنندگان به نمایندگی از موسسات کمک رسان بشری در نشست امروزی خویش گفتند به دلیل مشکلات امنیتی ساحه پوشش فعالیت های بشری شان با گذشت روز در حال محدود شدن می باشد و نمی توانند که در زمان معین به نیازمندان رسیدگی نمایند.

به گفته مسؤولین موسسات بشری، موسسات کمک رسان بشری به اساس اصول بی طرفی و بی غرضی برای نیازمندان و متاثرین جنگ و حوادث طبیعی کمک های خویش را می رسانند.

نمایندگان مؤسسات بین المللی و داخلی بشری، از تمام جناح های درگیر و متخاصم در جنگ خواستند که جلو فعالیت های بشری و کمک رسانی موسسات بشری را نگریند و اجازه بدهند که به تمام متاثرین به اسرع وقت کمک های بشری، رسانده شود.

اندریو ویلی، رئیس بخش کمک های بشری ملل متحد، در مورد می گوید افغانستان یک کشور جنگ زده است. موسسات بشری با مشکل امنیتی جدی در جریان فعالیت های شان مواجه می باشند. ما به نیازمندان که به کمک های عاجل نیاز دارند، دسترسی نداریم. تقاضای ما از تمام جناح های درگیر جنگ این است که زمینه کمک رسانی را به نیازمندان برای ما مساعد نمایند تا کارمندان موسسات کمک رسان خود را به نیازمندان برسانند.

مسوولین موسسات بشری می گویند اگرزمینه کمک رسانی برای مردمی که از جنگ و یا حوادث طبیعی متاثر گردیده اند مساعد نشود آن عده از نیازمندان که به کمکهای بشری نیاز شدید دارند دچار مشکلات جدی خواهند شد.

منشی عمومی ملل متحد به مناسبت روز بین لمللی بشر در پیام منتشره خویش گفته است "به مناسبت روز بین لمللی بشر، ما از این بشر دوستان یاد بود بعمل میاوریم و در بدل فداکاری شان ما از آنها تشکر و قدردانی میکنیم که تا حدی نهایی در افغانستان، هائیتی وسایر جاها قربانی داده اند."

همچنان در پیام منشی عمومی ملل متحد گفته شده است "این روزی است که ما زندگی خویش را تحت آزمایش قرار داده و فکر کنیم که ما بیشتر چه کرده میتوانیم تا با مردم کمک و مساعدت نماییم که با جنگ، مصیبت و سختی مواجه اند. بیایید که ما و شما سفر زندگی خویش را به این هدف آغاز نماییم که این جهان را به یک مکان مصؤون و بی خطر مبدل نماییم و خانواده بشری خویش را بیشترنزدیک سازیم."

XS
SM
MD
LG