لینک های دسترسی

گزارش بحث برانگیز نیویارک تایمز در مورد رییس دفتر حامد کرزی


گزارش بحث برانگیز نیویارک تایمز در مورد رییس دفتر حامد کرزی

یک روزنامۀ عمدۀ امریکایی گزارش میدهد که رییس دفتر حامد کرزی میلیون ها دالر را از ایران دریافت نموده است.

نیویارک تایمز گزارش میدهد که هدف پول پرداخت شده توسط ایران مطمین بودن آن کشور است تا عمر داود زی، علایق ایران را در ریاست جمهور افغانستان به پیش ببرد.

روزنامه از منابعی نقل قول نموده که نام شان افشا نشده است. آنها گفته اند ایران از وی استفاده میکند تا بین افغان ها و شرکای امریکایی و ناتو تفرقه ایجاد نماید.

این روزنامه میگوید مأمورین ایرانی دسترستی ساده در قصر ریاست جمهوری داشته، و قادر اند اصول عادی پروتوکل را نادیده گیرند.

روزنامه افزوده است که حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان و رییس دفتر وی آن پول را برای قانون گذاران، سران قومی و قوماندان های طالبان پرداخته اند تا آنها صادقانه با ایشان همکاری نمایند.

صدای امریکا تلاش نمود تا آقای داود زی صحبت نموده، عکس العمل وی را بدست آرد، ولی از جانب وی پاسخی بدست نیامد.

XS
SM
MD
LG