لینک های دسترسی

مشکل خبرنگاران افغان در حصۀ مصئونیت کار و وظیفه


خبرنگارانی که برای رسانه های مختلف خصوصی در افغانستان کار میکنند، به گونۀ لازم از مصئونیت کاری برخوردار نیستند و قرارداد های قانونی ندارند. عبدالقدیم ویاړ سخنگو و مدیر برنامه های کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان در این مورد میگوید:

XS
SM
MD
LG