لینک های دسترسی

لغزش کوه در تالقان باعث فرار سی خانواده گردید


لغزش کوه در تالقان باعث فرار سی خانواده گردید

باشندگان قریۀ "تکه تویمست" شهر تالقان ولایت تخار در مورد حادثه لغزش کوه بر فراز قریه شان اظهار نگرانی نموده میگویند که دولت باید برای نجات آنها کمک های جدی را مبذول نمایند.

بیشتر از سی خانواده از آن قریه خانه های شان را ترک نموده اند.

درهمین حال، رییس مبارزه علیه حوادث تخار می گوید که هیئت اعزامی آنها به محل که قصد توزیع کمک به ساکنین محل را داشتند با واکنش تند مردم منطقه روبرو شدند.

قرار گزارش کبیر سیار از تالقان، مردم منطقه آسیب دیده هیئت حکومت را مورد آزار قرار داده از منطقه بیرون راندند.

XS
SM
MD
LG