لینک های دسترسی

Breaking News

نیویورک تایمز: خروج عساکر امریکایی ازافغانستان تحت مطالعه است


نیویورک تایمز: خروج عساکر امریکایی ازافغانستان تحت مطالعه است

روزنامه نیویارک تایمز درشماره پنجم ماه جون مطلبی دارد تحت عنوان "خروج زیاد عساکر از افغانستان تحت مطالعه می باشد."

به نوشته نیویورک تایمز تیم امنیت ملی بارک اوباما رئیس جمهور امریکا روی کاهش نیروهای امریکایی که قبلاً درین مورد بحث های جدی صورت نگرفته بود غورمی کند. برخی از مامورین در اداره اوباما مصارف گزاف جنگ درافغانستان و کشته شدن اسامه بن لادن را دلیل تغیرعمده درملاحظات ستراتیژیک عنوان می کنند.

به نوشته روزنامه این ملاحظات جدید همزمان با آوردن فشار بالای رئیس جمهورافغانستان برای گرفتن مسؤولیت امنیت ازطرف قوای افغان درنظر گرفته می شوند. این ملاحظات با نظر وزیردفاع امریکا و قوماندانان ارشد امریکا درمیدان جنگ درتضاد می باشد.

نیویورک تایمز می نویسد مامورین بلند پایه اداره اوباما می گویند وزیردفاع و قوماندانان ارشد درمنطقه خواهان کاهش تدریجی قوای امریکا از افغانستان می باشند تا این قوا قابلیت رزمی خویش را درافغانستان همچنان حفظ کرده بتواند.

نیویارک تایمز می نویسد، مصارف جنگ از یک طرف و پیشرفت نا همگون نیروهای افغان ازجانب دیگر ازمسایلی بود که اوباما درموقع رسیدن به قدرت به آن مواجه شد. این روزها که تیم جدید امنیت ملی دراداره اوباما به کار آغاز کرده است، موضوع کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان موضوع داغ روز قرار گرفته است. قرار است اوباما تا ختم این ماه همه این مسایل را درطی یک بیانیه اظهار کند.

نیویورک تایمز: خروج عساکر امریکایی ازافغانستان تحت مطالعه است
نیویورک تایمز: خروج عساکر امریکایی ازافغانستان تحت مطالعه است

نیویارک تایمز می نویسد، کاهش سریع نیروهای امریکایی از افغانستان یکی ازچندین امکانیست که اداره اوباما روی ان کار می نماید. شورای امنیت ملی امریکا روز دوشنبه جلسه ماهانه خویش را تدویر می نماید تا روی اوضاع افغانستان و پاکستان غور نماید. امکان دارد روی تصامیمی که به چه تعداد عساکراز افغانستان خارج ساخته می شوند صحبت صورت گیرد.

روزنامه می افزاید عده ای از مامورین نظامی و ملکی در پنتاگون گفته اند که بحث های داغی روی این موضوعات درهفت های آینده براه انداخته خواهد شد.

نیویارک تایمز می نویسد قبل ازین که روی اندیشه جدید کارصورت گیرد درقدم نخست از سه تا پنج هزارعسکر از افغانستان خارج خواهد شد. انهاییکه طرفدارکاهش بیشتر قوای امریکایی می باشند نمی خواهند تقسیم اوقات معینی را پیشکش نمایند.

روزنامه ازقول رابرت گیست وزیر دفاع افغانستان که ماموریتش عنقریب ختم می گردد می نویسد، کاهش سریع عساکرامریکایی از افغانستان باعث خواهد شد دست اوردهای که دریک ونیم سال گزشته حاصل شده به اب داده شود. او گفته است اگر به او مربوط باشد او خواهد کوشید تا درین مرحله قابلیت رزمی خویش را افزایش بخشد. گیتس گفته است تنها موضوع تعداد خروج عساکر درماه جولای مطرح نیست بلکه مسئله فراتر از انست زیرا تعدادی به این می اندیشند که سی هزار عسکر تقویتی باید ازافغانستان خارج ساخته شوند.

XS
SM
MD
LG