لینک های دسترسی

آغاز پروژه های انکشافی زابل با کمک پنج ملیون دالری امریکا


آغاز پروژه های انکشافی زابل با کمک پنج ملیون دالری امریکا

نیروهای ایتلاف در ولایت زابل برای تطبیق بعضی از پروژه های پلان انکشافی پنج ساله آن ولایت پنج ملیون دالر معاونت دولت امریکا را اعلان نمودند.

موسفیدان، والی ولایت زابل، منسوبین پولیس، اردوی ملی و نیروهای ایتلاف در گردهمایی اشتراک نمودند که به این منظور برگزار گردیده بود.

محمد اشرف ناصری والی زابل از قوماندان تیم بازسازی ولایتی، «پی ار تی»، زابل اظهار امتنان نموده گفت به کمک پول یاد شده یک ساختمان اساسی برای شفاخانه ۱۱۰ بستر ولایت زابل به تازه گی اعمار خواهد شد و تعمیر سابق شفاخانه دوباره بازسازی خواهد شد.

ناصری گفت در ولسوالی های شینکی و ارغنداب دو باب مکتب و دو پل اعمار می شود که سه ولسوالی را باهم وصل خواهد نمود. او علاوه کرد برای ادارات دولتی در قلات مرکز زابل نیز چندین ساختمان اداری ساخته خواهد شد.

دگروال بیل ریس، قوماندان تیم بازسازی ولایتی زابل گفت : پول کمک شده از جمله پول مساعدت مردم امریکا می باشد که به درخواست مردم ولایت زابل و مسوولین این ولایت برای اعمار پروژه های اساسی به مصرف خواهد رسید.

طبق خبری دیگر از ولایت زابل، به روز یکشنبه ۲۵۲ تن از منسوبین پولیس از مرکز تعلیمی پولیس ملی زابل فراغت گرفته و به وظایف امنیتی شان در آن ولایت توظیف گردیده اند.

XS
SM
MD
LG