لینک های دسترسی

مطالعه جدید: فاصله بین طالبان و القاعده


مطالعه جدید: فاصله بین طالبان و القاعده

یک گزارش جدید حاکی است تندروان طالبان درافغانستان ممکن به تقبیح پیوندشان با القاعده متقاعد شده باشند.

گزارش یادشده که توسط پوهنتون نیویورک روز دوشنبه نشر شده همچنین هشدار می دهد که پالیسی های ایالات متحده درافغانستان رهبران جوان تر و بیشتر طالبان تندروی را ایجاد می کند که کمتر برای مذاکرات صلح وختم جنگ درافغانستان باز می باشند.

گزارش مشعر است حملات بر قوامندانان و رهبران طالبان محلی منجر به آن می شود که رهبران واعضای تندرو تر جوان اداره را به دست گیرند.

برطبق گزارش مقامات ایالات متحده باید زمینه مذاکره با رهبران قدیمی تر طالبان را درحالی ایجاد کند که آنها تاهنوز نفوذ شان را حفظ کرده اند.

گزارش حاکی است طالبان شاید پیوندشان با القاعده را درصورتی تقبیح کنند که ضمانت های امنیتی داده شوند و آنکه مذاکرات با طالبان باید بخش اساسی مساعی جنگ باشد.

XS
SM
MD
LG