لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به اخبار رسانه های اجتماعی درین هفته


درهفته ای که گذشت رویداد های زیادی در رسانه های اجتماعی پوشش یافته است که شامل رویداد های افغانستان و جهان است. ازجمله خبر دیروز حمله بر دفتر یک مجله طنز فرانسوی در پاریس، واکنش و بحث های زیادی را دربرداشت. ازجمله جامعه مسلمانان در خارج بشمول جامعه اسلامی الظهر این عمل را محکوم کرده اند و آنرا خشونت علیه اسلام خوانده اند. مردم فرانسه ومردم جهان حمله بر خبرنگاران مجله فرانسوی را محکوم کرده اندواز حق آزادی بیان دفاع نموده اند. در راس مباحث مربوط به افغانستان مصاحبه ای سی بی اس با رئیس جمهور غنی قرار گرفته که در مورد صحبت ها برای تغییر ضرب الالعجل خروج قوای امریکایی، نظریات زیاد مقامات امریکایی و کارشناسان مربوط موضوعات افغانستان را جلب کرده است. ازجمله جامعه مسلمانان در خارج بشمول جامعه اسلامی الظهر این عمل را محکوم کرده اند و آنرا خشونت علیه اسلام خوانده اند. مردم فرانسه ومردم جهان حمله بر خبرنگاران مجله فرانسوی را محکوم کرده اندواز حق آزادی بیان دفاع نموده اند. در راس مباحث مربوط به افغانستان مصاحبه ای سی بی اس با رئیس جمهور غنی قرار گرفته که در مورد صحبت ها برای تغییر ضرب الالعجل خروج قوای امریکایی، نظریات زیاد مقامات امریکایی و کارشناسان مربوط موضوعات افغانستان را جلب کرده است.

XS
SM
MD
LG