لینک های دسترسی

'اعطای صلاحیت به جوانان' شعار جسله اتحادیه افریقا


'اعطای صلاحیت به جوانان' شعار جسله اتحادیه افریقا

با نگاهی مختصر به خبرهای تلویزیون می توان پی برد که جوانان کشورهای افریقایی به سمت تغییر در کشورشان حرکت می کنند. تغییر در قاره یی که تقریبا دو برسوم حصۀ مردم آن کمتر از ٢٠ سال سن دارند.

با درنظرداشت حقیقتی روشن، اتحادیه افریقا "ارائه صلاحیت به جوانان" را به حیث شعار جلسۀ ماه جون درمالابو، پایتخت کشور گینی اکوادور انتخاب کرده اند. آنها منتخبین ِ منورترین جوانان را دعوت کرده اند تا درمورد آنچه درذهن شان دارند به روسای کشور صحبت نمایند.

فونی دارکوا پوکو، یک وکیل بیست وچند ساله اهل گینی به طور مشخص گفت این گروه درجلسۀ هفتۀ روان در دفتر مرکزی اتحادیه افریقایی تشکیل جلسه دادند تا مسودۀ متن پیشنهاد جوانان را تهیه کنند.

فونی دارکوا پوکو گفت "این، گونۀ جدید ِ افریقای جوان است. ما درمورد آنچه در مصر و تونس انجام دادیم وآنچه در لیبیا وساحل عاج انجام می دهیم شواهدی را نشان دادیم. اکثریت ما و عدۀ زیاد ِ ما در خارج کشور تحصیلات داریم، بنابراین ما مزیتِ برتری زندگی درغرب را داریم."

دارکوا پوکو مدرک تحصیلی خویش را در رشته حقوق از پوهنتون امریکایی درواشنگتن دریافت نموده است. مثل بسیاری از جوانان افریقایی او آینده خویش را درکشورش می بیند. اما درحال حاضر او یک دفتر مشوره حقوقی را درشهر پیتسبورگ امریکا اداره می کند و با قربانیان قاچاق انسان کار میکند.

او نگران است که رهبران درجلسه مالابو پیام واضحی درمورد زیان های بردگی عصر امروزی دریافت نکنند.

دارکوا پوکو گفت "ما مثل رهبران مان نیستیم. ما برای توسعه هرنوع ِ جدید رهبری، ابتکار، تکنالوژی ِ معلوماتی وهمچنین عرصه هایی مثل مبارزه با تخطی های حقوق بشری مانند قاچاق انسان به قدرکافی قوی هستیم. تخمینا ٢٠٠٠٠٠ جوان افریقایی قربانی بیرحمی قاچاق برانی می شوند که درجستجوی قربانیان رضاکاری هستند که بیکار و بیچاره برای زندگی بهتر می باشند ودر خارج ازکشورشان وضع بهتری خواهند داشت. قاچاقبران انسان درجستجوی این نوع قربانیان غرض استثمار می باشند. در سند نهایی مان ما متعهد به مبارزه با خشونت و قاچاق جنسیتی هستیم."

اما حتی اکثریت جوانان ِ آرمان گرا میزان زیاد کار ِ فرا روی شان را در راستای بهبود زندگی بیشتر از یک ملیون افریقایی درک می کنند.

XS
SM
MD
LG