لینک های دسترسی

Breaking News

تظاهرات ضد پاکستان توسط هواداران یک حزب سیاسی در ننگرهار


تظاهرات ضد پاکستان توسط هواداران یک حزب سیاسی در ننگرهار

مظاهره کننده گان صبح امروزدرشهر جلال آباد در اعتراض به حملات اخیر توپخانه یی نظامیان پاکستانى بر مناطق سرحدی ولایات شرقى، دست به تظاهرات زدند. بیشتر این معترضین را که همه هواداران حزب همبستگى ملى بودند، زنان و کودکان تشکیل میداد.

عکس های مظاهره کنندگان را ببینید

مظاهره کنندگان با سردادن شعارهای ضد پاکستان، خواهان محاکمه نمودن عاملان حملات راکتى بالاى مناطق سرحدی افغانستان شدند.

آنها همچنان دولت افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا را به بى توجهى دراین خصوص متهم نموده و از مردم خواهان قیام ملى شدند.

سید محمود سخنگوى حزب یادشده از تداوم تظاهرات تا زمان توقف حملات راکتی سخن گفت.

وى مى افزاید "هدف مظاهره، محکوم نمودن حملات اخیرتوپخانه یی نظامیان پاکستانى است و این تظاهرات تا متوقف شدن حملات، در سرتاسر کشور ادامه خواهد داشت"

به گفتۀ وى بیشتر هوا داران این حزب از ولایات کنر ولغمان نیز به هدف اشتراک در این راهپیمایی اعتراضیه شرکت ورزیده اند.

عاشق الله غرزى یکتن ازاین تظاهرکننده گان دولت افغانستان را در پاسخگویی به حملات راکتى نظامیان پاکستانی به بى توجهی متهم می کند.

مظاهره کننده گان حوالى ساعت ۹ صبح روز دوشنبه درجادۀ ناحیۀ پنجم شهر به راهپیمایی پرداخته و حوالی ظهر در نزدیکى ریاست امنیت ملى ولایت ننگرهارگردهم جمع شدند.

تظاهرات با صدور قطع نامه یی به پایان رسید که در آن تقاضای خروج فوری قواى ناتو از افغانستان به عمل آمد.

قرار بود که راهپیمایی هاى امروزى تا نمایندگى سیاسى کشورپاکستان مستقر در شهر جلال آباد ادامه یابد، ولی نیروهای امنیتی در فاصلۀ یک کیلومتری نمایندگی یاد شده کمر بند امنیتی را ایجاد نموده و مانع ورود مظاهره کنندگان به آن محل گردیدند.

هواداران حزب همبستگى ملى هفتۀ گذشته در شهر کابل نیز تظاهرات مشابهی را برپا نموده و خواهان توقف فوری حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر قلمرو افغانستان گردیدند.

این در حالی است که حکومت پاکستان چندین بار حملات راکتى ازسوى قوای نظامی آن کشور برخاک افغانستان را رد نموده است.

اگرچه مقامات افغان از کاهش شدت و تکرر این حملات سخن میزنند، اما از آغاز حملات تا اکنون ده ها فرد غیر نظامی کشته ومجروح شده وبیش ازصد خانواده مجبوربه ترک خانه هایشان شده اند.

مظاهره کننده گان صبح امروزدرشهر جلال آباد در اعتراض به حملات اخیر توپخانه یی نظامیان پاکستانى بر مناطق سرحدی ولایات شرقى، دست به تظاهرات زدند. بیشتر این معترضین را که همه هواداران حزب همبستگى ملى بودند، زنان و کودکان تشکیل میداد. مظاهره کنندگان با سردادن شعار های ضد پاکستان، خواهان محاکمه نمودن عاملان حملات راکتى بالاى مناطق سرحدی افغانستان شدند. آنها همچنان دولت افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا را به بى توجهى دراین خصوص متهم نموده و از مردم خواهان قیام ملى شدند.

سید محمود سخنگوى حزب یادشده از تداوم تظاهرات تا زمان توقف حملات راکتی سخن گفت.

اکت

وى مى افزاید"هدف مظاهره، محکوم نمودن حملات اخیرتوپخانه یی نظامیان پاکستانى است و این تظاهرات تا متوقف شدن حملات، در سرتاسر کشور ادامه خواهد داشت. به گفتۀ وى بیشتر هوا داران این حزب از ولایات کنر ولغمان نیز به هدف اشتراک در این راهپیمایی اعتراضیه شرکت ورزیده اند."

عاشق الله غرزى یکتن ازاین تظاهرکننده گان دولت افغانستان را در پاسخگویی به حملات راکتى نظامیان پاکستانی به بى توجهی متهم می کند.

مظاهره کننده گان حوالى ساعت ۹ صبح روز دو شنبه درجاده اى ناحیۀ پنجم شهربه راه پیمایی پرداخته و حوالی ظهر در نزدیکى ریاست امنیت ملى ولایت ننگرهارگردهم جمع شدند.

تظاهرات با صدور قطع نامه یی به پایان رسید که در آن تقاضای خروج فوری قواى ناتو از افغانستان به عمل آمد.

قرار بود که راه پیمایی هاى امروزى تا نماینده گى سیاسى کشورپاکستان مستقردرشهر جلال آباد ادامه یابد، ولی نیرو های امنیتی در فاصلۀ یک کیلومتری نمایندگی یاد شده کمر بند امنیتی را ایجاد نموده و مانع ورود مظاهره کنندگان به آن محل گردیدند.

هواداران حزب همبستگى ملى هفتۀ گذشته در شهر کابل نیز تظاهرات مشابهی را برپا نموده و خواهان توقف فوری حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر قلمرو افغانستان گردیدند.

این در حالی است که حکومت پاکستان بار بار حملات راکتى ازسوى قوای نظامی آن کشور برخاک افغانستان را رد نموده است.

هرچندی که مقامات افغان از کاهش شدت و تکرر این حملات سخن میزنند، اما ازآغازحملات تا کنون ده ها فرد غیر نظامی کشته ومجروح شده وبیش ازصد خانواده مجبوربه ترک خانه هایشان شده اند.

XS
SM
MD
LG