لینک های دسترسی

Breaking News

تیم های محو پولیو افغانستان و پاکستان در دبی دیدار می کنند


نمایندگان تیم های محو پولیوی افغانستان و پاکستان در جریان این هفته در دبی با هم ملاقات می کنند تا در مورد استراتیژی های مشترک به منظور ریشه کن سازی این بیماری در منطقه صحبت کنند.

در سال ۲۰۱۷ میلادی، افغانستان و پاکستان فقط دو کشوری در جهان بودند که هنوز هم واقعات مثبت پولیو در آن ثبت شد. در اغلب موارد، کودکانی با ویروس پولیو ملوث شدند که در مناطق جنوبی افغانستان و شمالی پاکستان زیست دارند و در این مناطق رفت و آمد می کنند.

در سال ۲۰۱۷ میلادی، افغانستان ۱۴ واقعۀ مثبت پولیو را گزارش داد و در عین مدت زمان، هشت مورد مثبت پولیو نیز در پاکستان ثبت شد. در سال ۲۰۱۸، همه وقایع انتقال پولیو که تا حال گزارش شده است، در افغانستان به وقوع پیوسته است.

میوند احمد زی، رئیس عملیات مرکزی حالات اضطراری می گوید که فرصتی در دست است تا پولیو در افغانستان و پاکستان به طور کامل محو شود، اما هشدار داد که حتی اگر یک جمعیت بسیار اندک در یکی از مناطق دو کشور از تطبیق واکسین پولیو دور بماند، احتمال انتقال این ویروس همچنان ادامه خواهد یافت.

رانا محمد صفدر، رئیس همآهنگی کمپاین محو پولیو، افغانستان و پاکستان گفت که هر دو کشور با مشکل مشابه در ریشه کن سازی ویروس پولیو مواجه اند و تاکید کرد که همآهنگی میان دو کشور به خصوص تطبیق واکسین به کودکان مهاجر و عودت کنندگان، می تواند در محو این ویروس موثر واقع شود.

این درحالیست که ویروس بیشترین واقعات مثبت پولیو ثبت شده در افغانستان، از نوع ویروس سرگردان پاکستان بوده و مبتلایان آن نیز اکثراً افرادی بوده اند که در مناطق سرحدی شمال پاکستان زندگی می کردند و بنابر دلایل مختلف از واکسین باز مانده اند.

کریس ماهر، مدیر برنامۀ محو پولیو سازمان جهانی صحت در منطقه مدیترانۀ شرقی، می گوید که تشخیص جمعیت که ویروس پولیو را در دو طرف سرحد افغانستان و پاکستان انتقال می دهد، بی نهایت مهم است. به گفتۀ آقای ماهر، مردم که در مناطق سرحدی بین آن دو کشور زندگی می کنند، ویروس فعال پولیو را به دو طرف مرز انتقال می دهند.

مدیربرنامۀ محو پولیو سازمان جهانی صحت می گوید که شواهد نشاندهندۀ انتقال فعال این ویروس در دو نقطۀ مرزی میان افغانستان و پاکستان است، دو نقطۀ که به اصطلاح دهلیز های شمالی و جنوبی نامیده می شوند.

کریس ماهر گفت "می دانیم که دو دهلیز اصلی انتقال ویروس تاهنوز هم فعال اند. می دانیم افراد ناقل این ویروس به گونۀ گسترده در امتداد این دهلیزها تردد می کنند."

نشست تیم های محو پولیوی افغانستان و پاکستان، روی پیگیری تطبیق برنامۀ های مشترک عمل برای دهلیز های شمالی و جنوبی انتقال ویروس در افغانستان و پاکستان متمرکز می باشد.

این برنامه شامل همآهنگی فعالیت های معافیتی، جلب اطمینان از نظارت کافی بیماری، برنامه های تطبیق واکسین در سرحدات و مشخص ساختن چگونگی شناسایی، ارتباط و تطبیق سیار واکسین ساکنان در سرحد می باشد تا به گونۀ سریع، سطح معافیت دورۀ طفولیت را بلند برده و انتقال ویروس پولیو را در منطقه متوقف سازند.

XS
SM
MD
LG